Læringsfokaliteter

Alle børn kan lære mere, når de bruger en læringsstil, som passer til dem på et givet tidspunkt.
Læringsstile har været populære på forskellige tidspunkter, især når de har været fremme i medierne.
Det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal benytte os af dem. Men vi vi kan anvende de ting, som giver mening og som føles rigtige samt falder os naturlige at bruge, for at nå målet. Målet for mig er altid, at så mange børn som muligt lærer mest muligt. Læringsstile er forskellige måder at lære på og mange intelligenser er forskellige klogheder. Begge dele kan hjælpe os med at give eleverne de bedst mulige forudsætninger.

I stedet for at bruge begreberne læringsstile og intelligenser, som jeg opfatter som stationære begreber, hvor hver elev får en eller flere læringsstile som redskaber. Så vil jeg her i stedet anvende begrebet fokalitet, som er et mere dynamisk begreb, som giver plads til, at eleverne udvikler deres måder at tilegne sig viden på, så de efterhånden kan anvende flere forskellige fokaliteter i forbindelse med tilegnelsen af ny viden. Begrebet fokalitet er beskrevet af Hans Götzsche og vil blive tilgængelig her på siden.
Som udgangspunkt vil det være naturligt, at tage fat på den fokalitet, som den enkelte eleven lettest tilegner sig viden ved.

Der er stort behov for undervisningsmaterialer og metoder, som er tilpasset de forskellige fokaliteter. Vi ved, at det kun er ca. halvdelen af alle børn, som lærer bedst med den traditionelle undervisning. De fleste mennesker rummer lidt fra alle fokaliteter, mange har deres styrkesider ved få.
Jeg vil med Abcan - "Alle børn kan", forsøge at give nogle lettilgængelige redskaber og metoder, så flere børn på forskellige læringsniveauer kan finde en måde at lære på, så læring bliver lettere, hurtigere og sjovere.